Vedtægter


Foreningen Ebeltoft Ebelfestival

Vedtægter

 • 1. Hjemsted og formål

Stk. 1
Ebeltoft Ebelfestival er en forening, som har til formål én gang årligt at gennemføre en festival i Ebeltoft by, til glæde og gavn for kommunens indbyggere og gæster, der bydes på en kulturel oplevelse ud over det sædvanlige.

Stk. 2
Foreningen har indledt sin virksomhed den 1. januar 2004 og har hjemsted på adressen: c/o Den til enhver tid siddende formands adresse.

 • 2. Medlemmer

Stk.1
Foreningen er åben for alle myndige personer der ønsker at yde frivilligt arbejde i forbindelse med foreningens aktiviteter.

Stk.2
Af medlemmerne kan opkræves et kontingent jvf. § 4. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i foreningens overskud eller formue. Medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld.

Stk.3
Medlemskabet giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Medlemmer der optages efter foreningens oprettelse får stemmeret efter 6 måneders medlemskab.

 • 3. Foreningens drift

Stk.1
Foreningens drift finansieres ved offentlige tilskud, salg af varer, drift af butik og café, annonce- og entreindtægter samt økonomiske bidrag fra medlemmer og fonde.  

Stk.2
Overskud ved foreningens drift tilfalder foreningen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til næste års festival. Kapital, som ikke er nødvendig til foreningens drift, kan efter en generalforsamlingsbeslutning doneres til andre kulturelle aktiviteter i Syddjurs Kommune.

Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti mv. som andre end foreningen disponerer over.

 • 4. Generalforsamlingen

Stk.1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk.2
Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jfr. § 10, og træffer beslutninger om foreningens nedlæggelse.

Stk.3
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Der indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved annonce i lokale aviser, eller almindeligt brev til medlemmerne med mindst følgende dagsorden :

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Godkendelse af revideret regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Valg
  5.a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  5.b. Valg af 2 suppleanter for 1 år ad gangen.
 6. Valg af revisor.
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

Stk.4
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk.5
Ekstraordinær generalforsamling, afholdes når et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller mindst 50 % af medlemmerne ønsker det. Der indkaldes som til ordinær generalforsamling.

Stk.6
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte medlemmer. jfr. dog § 10.

Stk.7
Et fremmødt medlem kan kræve skriftlig afstemning.

 

 • 5. Bestyrelsens sammensætning 

Stk. 1
Bestyrelsen består af 5 til 9 stemmeberettigede medlemmer. Heraf vælges 5 medlemmer fra generalforsamlingen af og blandt medlemmerne. Bestyrelsen er selvsupplerende og kan efter behov selv vælge op til yderligere 4 medlemmer.

Stk. 2
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, idet der hvert 2. år vælges 2 og hvert andet år 3.
Genvalg kan finde sted.

Stk. 3
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige.

Stk. 4
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 • 6. Bestyrelsens opgaver

Stk.1
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen. Bestyrelsen er ansvarlig overfor medlemskredsen. Bestyrelsen er endvidere ansvarlige overfor tilskudsgivende myndigheder. Herunder for at betingelser og vilkår for ydede tilskud overholdes. Bestyrelsen skal tage skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af foreningens midler.

Stk.2
Bestyrelsen fører tilsyn med, at der udarbejdes driftsregnskab og balance, jfr. § 8 stk.1.  

 • 7. Bestyrelsens arbejde mv.

Stk.1
Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 3 medlemmer finder det nødvendigt.

Stk.2
Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne og meddeler samtidig, hvilke sager, der skal behandles. 

Stk.3
Formanden leder forhandlinger og afstemninger, og sørger for, at beslutninger indføres i beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk.4
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4(6) medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.  

Stk.5
Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomiske eller særlig personlige interesser. I øvrigt gælder forvaltningslovens regler om inhabilitet for medlemmerne.

Stk.6
En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til foreningens eller enkeltpersoners interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold.

Stk.7
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke økonomisk for foreningens gæld og kan ikke modtage honorar af foreningens midler. Handler man uforsvarligt med foreningens midler, gælder dog de strafferetslige regler som for enhver borger.

 • 8. Regnskab og revision

Stk.1
Udkast til driftsregnskab og balance udarbejdes hvert år inden den 15.januar.

Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med god regnskabs- og revisionsskik.

Stk.2
Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1.februar, hvorefter det reviderede regnskab sendes til bestyrelsens formand til forelæggelse på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk.3
Revisionen foretages af den af generalforsamlingen valgte registreret eller statsautoriseret revisor.

Stk.4
Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 5
Revisionen udarbejder en revisionsprotokol, hvor årets revisionsarbejder anføres, tillige med bemærkninger om foreningens drift mv. i det forgangne år.

 • 9. Tegningsret

Stk.1
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen.

 • 10. Vedtægtsændringer

Stk.1
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 flertal af de fremmødte.

 • 11. Nedlæggelse.

Stk.1
Beslutning om foreningens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutningen om nedlæggelse træffes mindst 12 dage efter på en ny generalforsamling med almindelig stemmeflertal af de fremmødte.

Stk.2
Nedlægges foreningen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten.

Stk.3
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af foreningens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

Stk.4
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder en evt. formue kulturaktiviteter i Syddjurs kommune.

                               ___________________

Således vedtaget 1. gang på den stiftende generalforsamling, den 17. juni 2004.

Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling, den 1. marts 2007.

Walter Møller, Erling Rasmussen, Eva Maden, Børge Nissen, Peder Holmriis

Ændring vedtaget på ordinær generalforsamling 21.02.2017

Underskrevet af dirigent Peter Andersen